Obtenció del títol de Procurador/a

El títol de Procurador/a dels Tribunals cal demanar-lo mitjançant instància dirigida a l’Excm/a. Sr/a. Ministre de Justícia. Caldrà indicar el Col·legi territorial on hom desitja incorporar-se i adjuntar la següent documentació:

  • Títol de llicenciat en Dret
  • Certificat d’antecedents penals
  • Fotocòpia del DNI
  • Certificat de naixement

La instància i la documentació haurà de ser remesa a la següent adreça:

Ministerio de Justícia
Sección Abogados, Procuradores y asuntos varios
San Bernardo, 21 – dcho 125
28071 MADRID