Finestreta Única

Segons el que estableix la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre l’accés a les activitats de serveis i el seu exercici, les Organitzacions Col·legials disposaran en la seva pàgina Web d’una finestreta única per tal que els col·legiats i ciutadans puguin fer tota una sèrie de tràmits de forma gratuïta.

Podeu accedir-hi en el següent link:

Finestreta Única