El Procurador

“Al servei del ciutadà”

Qui és el Procurador?

El Procurador és un llicenciat en Dret inscrit en el seu respectiu col·legi de Procuradors.

La figura del Procurador es troba regulada en la LOP (art. 543 a 546), en la LEC (art. 23 a 24) i per l’Estatut General dels Procuradors dels Tribunals d’Espanya, aprovat per RD 1281/2002 de 5 de Desembre, on es defineix la Procura com una professió lliure, independent i col·legiada que té com a principal missió la representació tècnica d’aquells ciutadans que formin part en qualsevol classe de procediment.

Al servei del ciutadà

 “El Procurador és el representant processal del ciutadà”

Que fan els Procuradors?

 • Informar el client amb caràcter previ al procés judicial, del cost aproximat del procediment, així com de les conseqüències de ser condemnat a les costes del mateix
 • Agilitzar els processos judicials: segueixen els procediments des de la demanda i s’encarreguen de solucionar bona part dels obstacles que podrien endarrerir la sentència
 • Responsabilitzar-se de tots els tràmits: rep i firma els emplaçaments, citacions, notificacions, etc. Assisteix a totes les diligències i actes necessaris del plet. Tot això per a la representació i a favor del seu client
 • Transmetre a l’advocat totes les resolucions judicials que firma, així com els escrits que presenta i igualment comunicar al client les resolucions judicials més importants i els escrits que presenta al seu nom
 • Pagar les despeses que genera el procediment, administrant la provisió de fons, excepte la minuta de l’advocat i els pèrits

 

“La comunicació entre el tribunal i els ciutadans es realitza a través del procurador”

Funcions del Procurador

 • Col·laborar amb els Òrgans Jurisdiccionals en l’Administració de Justícia
 • Defensar amb professionalitat els interessos dels seus representats guardant secret professional de la informació de què disposen
 • Oferir al client la informació objectiva i certa sobre el desenvolupament del procés judicial
 • Satisfer tot tipus de pagaments que es generin en el procés

 

“El Procurador: la garantia del ciutadà”

El Procurador i la Justícia gratuïta

“El Procurador representa als litigants sense recursos econòmics, en els casos previstos per la Llei d’Assistència Jurídica gratuïta”

 

 • Es presenta als jutjats diàriament per instruir-se de les notificacions que l’hi donin trasllat els respectius òrgans judicials
 • Firma emplaçaments, citacions i notificacions
 • Manté informat al justiciable de l’estat del procediment, cooperant amb els òrgans judicials per a la bona evolució del procés
 • Guarda secret en relació amb els fets, documents i situacions dels que hagués tingut coneixement per raó de l’exercici de la seva professió

 

“El Procurador és el tècnic processal al servei del justiciable”