Avís legal

1. Titular

Les dades del titular d’aquest lloc web són les següents:

Denominacio: IL·LUSTRE COL.LEGI DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE MANRESA (d’ara en endavant ICPTM).
Domicili: c/ Arbonés, 29-34 – 08241 Manresa
CIF: Q-0863011-C
Tel: 938 726 525
E-mail: manresa@procuradores.info

IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE MANRESA és una corporació de dret públic sotmesa a la legislació aplicable als col·legis professionals, a la normativa administrativa en el desenvolupament de les seves funcions públiques i a la legislació processal degut al col·lectiu que representa.

2. Objecte

Mitjançant el present lloc web el ICPTM estableix la seva Seu Virtual. En ella, el ICPTM informa de les seves funcions, de la seva estructura, del seu funcionament i de les seves activitats així com de qüestions importants pel col·lectiu que representa i compleix amb les seves obligacions com a col·legi professional. Així mateix, el ICPTM proveeix serveis als seus col·legiats a través de l’àrea privada i ofereix als usuaris la possibilitat de realitzar tràmits mitjançant l’apartat de FINESTRETA ÚNICA.

A.- FINESTRETA ÚNICA

L’ICPTM ofereix la possibilitat als col·legiats i als consumidors la possibilitat de realitzar determinats tràmits mitjançant l’enllaç a la plataforma del Consejo General de Procuradores de España i a la plataforma gestionada pel Ministeri de la Presidència. Addicionalment, tant els col·legiats com els consumidors es poden posar en contacte directament amb el ICPTM utilitzant els formularis habilitats en el lloc web.

Igualment, en aquest apartat de Finestreta Única, les persones que vulguin col·legiar-se poden obtenir la informació, informació que pot ser ampliada mitjançant les plataformes anteriorment indicades.

B.- ÀREA PRIVADA

Només els col·legiats tenen accés en aquesta àrea privada. En ella tenen accés a informació útil pel desenvolupament de la seva activitat professional així como a normativa interna del ICPTM i circulars.

Respecte a l’accés a bases de dades de legislació i de jurisprudència, l’ús que en poden fer d’aquesta informació es limita al seu àmbit professional quedant prohibida qualsevol explotació comercial, distribució o comunicació pública.

Pel que fa a les aplicacions informàtiques que es pot descarregar, el titular dels drets de propietat intel·lectual és l’empresa LEVEL PROGRAMS i és ella qui atorga les llicències d’ús de l’aplicació LEVEL PIK.

C.- SUBHASTES JUDICIALS

En aquest apartat el ICPTM ofereix informació sobre subhastes judicials de bens mobles i immobles. La informació que consta de cadascuna de les subhastes ha estat confeccionada i proporcionada per òrgans de l’Administració de Justícia. En conseqüència, el ICPB no assumeix cap responsabilitat respecte aquesta informació.

3. Drets de Propietat Intel·lectual

La totalitat d’aquest lloc web: text, imatges, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals relatives a la propietat Intel·lectual.

El disseny i la programació del lloc web han estat realitzats per Ind. Graf i de la Retolació ARTFIC SCCL cedint la totalitat dels drets d’explotació al ICPTM qui posseeix els drets d’explotació de les imatges publicades en el lloc web. En allò que es refereix als texts que formen part del contingut literal del lloc web són propietat del ICPTM.

En cap cas l’accés a l’esmentat lloc implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional relativa a la propietat Intel·lectual.

La reproducció (excepte la descarrega temporal del lloc web al disc dur del ordinador del usuari o als servidors proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

Pel que fa al software LEVEL PIKS que els col·legiats poden descarregar-se a l’àrea privada, el titular dels drets és LEVEL PROGRAMS i correspon en aquesta entitat atorgar la corresponent llicència d’ús. Els col·legiats limitaran l’ús del programari al contingut de la llicència atorgada per LEVEL PROGRAMS.

4. Drets de Propietat Industrial

Les marques i logotips presents en aquest lloc web es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals referents a la propietat industrial.

Els logos o altres signes distintius que identifiquen IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE MANRESA són propietat del Col·legi. Pel que fa els signes distintius, logos o marques que identifiquen o es refereixen a productes i serveis d’altres entitats són propietat de les mateixes.

Queda prohibida la reproducció (excepte la descàrrega temporal del lloc web al disc dur de l’ordinador del usuari o als servidors proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió i la modificació de qualsevol dels signes distintius anteriorment esmentats i que es trobin en aquest lloc web excepte autorització expressa del titular dels mateixos.

procuradorsmanresa.cat és un domini registrat per ICPTM. Aquest nom de domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia del ICPTM.

5. Política de Privacitat

A.- Dades Personals recollides mitjançant Formularis del Lloc Web

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa, amb domicili al Carrer Arbonés, 29-43 de Manresa, informa a les persones que proporcionin dades de caràcter personal mitjançant els formularis habilitats en l’apartat de Finestreta única del lloc web, que seran tractades per atendre la sol·licitud formulada i complir amb la legislació vigent aplicable a aquesta sol·licitud. Totes les dades sol·licitades en el formulari són obligatòries. Per tant, en el cas de què no es proporcionin totes les dades, no es podrà atendre la petició. En qualsevol moment poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-se per correu postal o físicament a l’adreça anteriorment indicada o per correu electrònic info@procuradorsmanresa.cat, en tots els casos indicant REF. LOPD-WEB.

Així mateix, l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa informa als Usuaris que tindrà accés a les seves dades les empreses que presten el servei d’hospedatge del lloc web 10DENCEHISPAHARD, S.L amb domicili al C/ Girona 81-83 local 6, 08380 Malgrat de Mar i el servei de disseny, programació i manteniment del lloc web Ind. Graf. i de la Retolació ARTFIC SCCL amb domicili c/ Tres Roures, 608242 Manresa.

Les dades proporcionades pel Usuari mitjançant qualsevol dels formularis han de ser reals, actuals i exactes. El Usuari garantirà que aquesta informació lliurada compleix amb els requeriments indicats; en cas contrari, assumirà la responsabilitat de les conseqüències que es puguin derivar.

En el supòsit de què les dades proporcionades siguin o facin referència a una persona diferent al Usuari, el Usuari garantirà que ha traslladat el contingut d’aquest apartat; en cas contrari, assumirà la responsabilitat de les conseqüències que es puguin derivar.

L’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa no recull dades dels usuaris del lloc web mitjançant cookies ni altres mecanismes que no siguin els formularis anteriorment indicats.

B.- ÀREA PRIVADA (Membres Col·legiats)

L’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa, amb domicili al CarrerArbonés 29-43 de Manresa, recorda als Col·legiats amb accés a l’Àrea Privada que les seves dades seran tractades per gestionar els serveis als quals té accés així com verificar el correcte ús de l’Àrea i el compliment de les mesures de seguretat. En qualsevol moment, pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per correu postal o físicament a l’adreça anteriorment indicada o per correu electrònic manresa@procuradores.info, en tots els casos indicant REF. LOPD-AREA PRIVADA.

Així mateix, l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa informa als Usuaris que tindrà accés a les seves dades les empreses que presten el servei d’hospedatge del lloc web 10DENCEHISPAHARD, S.L amb domicili al C/ Girona 81-83 local 6, 08380 Malgrat de Mar i el servei de disseny, programació i manteniment del lloc web Ind. Graf. i de la Retolació ARTFIC SCCL amb domicili c/ Trres Roures, 608242 Manresa.

En relació a les mesures de seguretat, el Col·legiat haurà de complir les següents mesures vinculades al procediment de control d’accés establert:

1. Custodiar la informació relativa al seu nom d’usuari i contrasenya
2. No notificar les dades relatives al seu nom d’usuari i contrasenya a cap persona.
3. No anotar les dades relatives al seu nom d’usuari i contrasenya a cap lloc.
4. Si té sospites o coneixement de què algú coneix les dades relatives al seu nom d’usuari i contrasenya, haurà de modificar immediatament la contrasenya i notificar-ho a l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa mitjançant correu a manresa@procuradores.info indicant en l’assumpte “INCIDÈNCIA NOM D’USUARI I CONTRASENYA”
5. Notifica qualsevol incidència, que succeeixi durant el seu accés a l’Àrea Privada i que pugui comportar una pèrdua o alteració de les dades a les quals accedeix, a l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa mitjançant correu a manresa@procuradores.info indicant en l’assumpte “INCIDÈNCIA ÀREA PRIVADA” .

Des del moment que el Col·legiat es descarregui qualsevol document electrònic, al qual accedeix mitjançant l’Àrea Privada, en els recursos informàtics del Col·legiat, haurà de garantir les mesures de seguretat que corresponguin segons la LOPD.

C.- Plataforma De Finestreta Única Externa (CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA www.procuradores.info i MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, www.eugo.es)

Les dades de caràcter personal que el usuari proporcioni al ICPTM mitjançant l’ús d’aquestes plataformes seran gestionades per atendre la sol·licitud del usuari i seguir el procediment establert per la petició concreta feta pel usuari. En qualsevol moment poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-se per correu postal o físicament a l’adreça anteriorment indicada o per correu electrònic manresa@procuradores.info, en tots els casos indicant REF. LOPD-WEB.

El resta de tractaments estaran subjectes a la política de privacitat o de protecció de dades que el titular del lloc web hagi establert i publicat en ell.

D.- Cercador de Col·legiats

El lloc web té un cercador de col·legiats. Aquest cercador té la finalitat de facilitar la cercar d’un col·legiat i així poder–lo contactar per a finalitats professionals. Les dades publicades mitjançant al cercador NOMÉS ES PODEN UTILITZAR per finalitats comercials, publicitàries i/o de marketing, SI EL COL·LEGIAT NO HA MANIFESTAT LA SEVA OPOSICIÓ.

E.- Cercador de Societats Professionals

El cercador de societats professionals de procuradors publicat en el lloc web té com a finalitat donar publicitat de les societats professionals registrades en l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona així com facilitar la cercar d’una societat professional i dels seus membres per poder contactar-los per finalitats professionals. Les dades publicades mitjançant al cercador NO PODEN SER UTILITZADES per finalitats comercials, publicitàries i/o de marketing.

F.- Altres dades personals publicades en el lloc web

En el lloc web es publiquen dades relatives als membres de la corporació a fi i efecte de donar publicitat de l’estructura organitzativa de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa i de les persones que ostenten càrrecs en el col·legi.

Les altres dades personals (fotografies, noticies, etc.) que es publiquen al lloc web formen part dels continguts informatius del lloc web i només són tractades per aquesta finalitat.

En cap cas, cap d’aquestes dades poden ser utilitzades per finalitats comercials, publicitàries i/o de marketing.

6. Responsabilitat i Obligacions

A.- Responsabilitat referent al contingut propi

El ICPTM rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts publicats al lloc web. El ICPTM es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

Els continguts del lloc web tenen com a única finalitat la d’informar al usuari referent al ICPTM, a les seves funcions, a la seva estructura, al seu funcionament i a les seves activitats així com proveir una finestreta única on els consumidors, els col·legiats o les persones que vulguin col·legiar-se puguin obtenir informació i realitzar determinats tràmits. Així mateix, el ICPTM proveeix als seus col·legiats a través de l’àrea privada la possibilitat d’accedir a informació útil pel desenvolupament de la seva professió.

B.- Responsabilitat referent a continguts als que s’enllaça

B.1.- ENLLAÇ A LES PLATAFORMES DE FINESTRETA ÚNICA (CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA www.procuradores.info i MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, www.eugo.es)

El ICPTM compleix amb les obligacions establertes per la Llei 11/2007 i per la Llei 2/1974 en relació a la tinença d’una finestreta única mitjançant l’ús de les plataformes creades pel Consejo General de Procuradores de España i pel Ministerio de la Presidencia. En aquest sentit, el ICPTM assumeix la responsabilitat de la informació que hi pugui aparèixer en aquestes plataformes relativa al ICPTM i que ell hagi proporcionat als titulars de les mateixes. Nogensmenys, pel que fa al resta d’informacions que es puguin publicar en aquestes plataformes, el ICPTM declina qualsevol responsabilitat.

En qualsevol cas, en el cas de què l’usuari detecti que algun dels continguts pot ésser contrari a la llei o que lesioni bens o drets d’un tercer poden comunicar-ho al ICPTM dirigint-se a l’adreça de correu electrònic esmentada a l’apartat 1, amb la finalitat de portar a terme les accions que corresponguin.

B.2.- ALTRES ENLLAÇOS

Pel que fa als altes enllaços mitjançant els quals es pot accedir als llocs web d’altres organitzacions o empreses. En cap moment, aquests enllaços comporten cap control per part del ICPTM del contingut d’aquests altres llocs web. En cas de què el usuari detecti que algun d’aquests continguts pot ésser contrari a la llei o que lesioni bens o drets d’un tercer poden dirigir la seva observació a l’adreça de correu electrònic esmentada a l’apartat 1, amb la finalitat de poder anul·lar aquest enllaç o portar a terme les accions que corresponguin.

C.- Responsabilitat aspectes tècnics

L’ICPTM no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, incloent danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet, necessària per la visita i utilització del lloc web.

D.- Obligacions dels usuaris

Referent a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que en tot moment estableixi l’ICPTM relativa a l’ús del lloc web.

7. Política d’enllaços

En allò que es refereix als enllaços que tercers puguin realitzar al lloc web del ICPTM hauran de sol·licitar autorització a l’adreça de l’apartat 1, incloent en el missatge les dades de l’entitat sol·licitant de l’enllaç, el nom de domini del lloc web, i el motiu per incloure l’enllaç.

8. Suggeriments o queixes

El usuari pot presentar suggeriments o queixes dirigint-se per correu postal o físicament a l’adreça C/ Arbonés 29-43 08242 Manresa o per correu electrònic manresa@procuradores.info.

9. Durada i Modificació

Amb la finalitat de millorar el servei o adaptar-se a la legislació vigent, l’ICPTM tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats.

La vigència temporal d’aquest avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades de forma total o parcial per l’ICPTM.

10. Legislació i Jurisdicció

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola.

Els usuaris i l’ICPTM amb expressa renúncia del seu fur, en la mesura de què la legislació vigent ho permeti, sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin donar-se derivades d’aquesta nota legal als Jutjats i Tribunals de Barcelona.