Col·legia’t

Per incorporar-se a l’Il·ltre. Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, és necessari complir els següents requisits:

 

Requisits per a col·legiar-se

  • Instància dirigida a l’Il·ltre. Sr/a. Degà/na per sol·licitar l’ingrés en el Col·legi (l’adreça del despatx ha d’estar situada dins el territori del partit Judicial on es col·legïi)
  • Declaració jurada de no exercir cap càrrec incompatible amb el de Procurador dels Tribunals
  • Fotocòpia compulsada del Títol de Llicenciat en Dret
  • Títol de Procurador
  • Certificat d’antecedents penals
  • Fotocòpia del DNI
  • Dues fotografies recents, mida carnet
  • Satisfer la quota administrativa del Col·legi de 150 €
  • Núm. de compte bancari per a la domiciliació de les despeses del Col·legi, quota fixa i quota de serveis.
  • Alta IAE

Inscripció provisional

Aquest Col·legi donarà al futur Col·legiat el certificat corresponent on es farà constar la inscripció al Col·legi com a aspirant i el comprovant de pagament de la quota administrativa.

Ingrés a la Mutualidad de Previsión

Per poder exercir la professió de Procurador és condició obligatòria donar-se d’alta a la Mutualidad de Procuradores de España, al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguretat Social (RETA), o al règim general de la Seguretat Social.

Jurament del càrrec

Per l’exercici professional s’ha de jurar el càrrec davant l’Autoritat Judicial de major rang, de l’àmbit territorial del Col·legi en el qual el Procurador es col·legïi, o davant la Junta de Govern del Col·legi.

Aquest Jurament l’habilita per l’exercici professional en tot el territori espanyol, d’acord amb la normativa vigent.

Col·legia't